logo blog.kpping.me

ค้นหา: ๆ

การพิมพ์ไม้ยมก (ๆ) ที่ถูกต้อง

ขอจดไว้หน่อยว่า ไม้ยมก หรือ (ๆ) การพิมพ์ให้ถูกต้องมี เว้นวรรคหน้า และ เว้นวรรคหลัง เช่น “อากาศร้อนไปหาของเย็น ๆ กินกัน” ปล. ความรู้เพิ่มเติม: ไม้ยมก เมื่อก่อนใช้เลข ๒ ไทย เพื่อบอกให้ออกเสียงซ้ำอีกครั้ง 🤓