logo blog.kpping.me

Ubuntu Kill App by Port Number

บางครั้งในการพัฒนาโปรแกรมแนว Client-Server เช่นการเขียน Web หรือ API ต่าง ๆ เราจะพบว่า Port ที่เราต้องการใช้ถูกใช้ไปแล้ว เลยอยากจะมาจดไว้หน่อยว่าต้องแก้ไขยังไง เพราะต้องไปค้น Google ทุกที 😅

sudo kill -9 $(sudo lsof -t -i:1313)